Inloggen

Gebruiksvoorwaarden & Privacybeleid

Uw privacy

We erkennen dat wanneer u ervoor kiest ons informatie over uzelf te verstrekken, u erop vertrouwt dat wij op een verantwoorde manier handelen. Deze Privacyverklaring legt uit wie we zijn, hoe we persoonlijke gegevens over u verzamelen, delen en gebruiken en hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen. Dit is van toepassing op persoonlijke gegevens die we via de Website verzamelen of bij onze relatie of potentiële relatie met u (of uw organisatie) als leverancier, klant of zakenpartner.

Wat doen wij?

APPARTEMENT.NL is een hoofdzaak een aanbieder van woningen .  APPARTEMENT.NL is een dienstverlener op het gebied van verhuur, verkoop en beheer van appartementen en woningen.  Meer informatie kunt u vinden in het onderdeel Over ons op onze website.

Welke informatie verzamelen wij? 

Afhankelijk van uw relatie met APPARTEMENT.NL, kunnen wij persoonlijke gegevens over u verzamelen die grofweg in de volgende categorieën vallen:

 • Informatie die u vrijwillig verstrekt:Website-informatie. U kunt onze website bezoeken zonder ons iets over uzelf te vertellen. In sommige situaties kunnen we u echter vragen om ons vrijwillig wat persoonlijke informatie te geven. Dit kan bijvoorbeeld zijn als u geïnteresseerd bent in het ontvangen van e-mails van ons, in het opvragen van informatie over een object, in het plannen van een bezichtiging of wanneer u contact met ons opneemt via de website (in welke gevallen we informatie zullen verzamelen zoals naam, adres, postcode, e-mailadres, telefoonnummer(s) en details van uw vraag of opmerking. Wanneer we uw persoonlijke gegevens ontvangen, behandelen we deze veilig, wettig en eerlijk. 
 • Wanneer u contact met ons opneemt met betrekking tot werkgelegenheid bij APPARTEMENT.NL, verzamelen wij bepaalde informatie als onderdeel van het wervingsproces (en indien succesvol, uw dienstbetrekking).
 • Informatie die we verzamelen wanneer u zaken met ons doet. Wij kunnen informatie over u als persoon (hetzij als gebruiker van de Website of anderszins) verzamelen en verwerken als u zaken doet met APPARTEMENT.NL als een klant of potentiële klant.

Informatie die we automatisch verzamelen:

 • Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij bepaalde informatie automatisch van uw apparaat verzamelen. In sommige landen, waaronder landen in de Europese Economische Regio, kan deze informatie als persoonlijke informatie worden beschouwd onder toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. De informatie die we automatisch verzamelen, kan met name informatie bevatten zoals uw IP-adres, apparaattype, cookie-ID, browsertype, geografische locatie (bijvoorbeeld locatie op land- of stadsniveau) en andere technische informatie. We kunnen ook informatie verzamelen over hoe uw apparaat in interactie is geweest met onze website, onder meer de pagina’s waartoe u toegang hebt gekregen en de links waarop u hebt geklikt. Door deze informatie te verzamelen, kunnen we de bezoekers die naar onze website komen beter begrijpen, en krijgen we inzicht in waar ze vandaan komen en welke inhoud op onze website voor hen van belang is. We gebruiken deze informatie voor onze interne analytische doeleinden en om de kwaliteit, relevantie en ervaring van onze website voor onze bezoekers te verbeteren. Een deel van deze informatie kan worden verzameld met behulp van cookies en soortgelijke trackingtechnologie, waaronder web beacons. Voor meer informatie over de soorten Cookies die we gebruiken, waarom, en hoe u Cookies kunt beheren, raadpleeg dan onze Cookie-verklaring.

Informatie die we verkrijgen van bronnen van derden:

 • Om te voldoen aan verschillende voorschriften of om achtergrondcontroles uit te voeren in overeenstemming met onze interne vereisten (indien toegestaan en in overeenstemming met toepasselijke wetgeving), kunnen we soms persoonlijke informatie over u ontvangen van externe bronnen zoals kredietcontroledatabases, databases met politiek prominente personen, door de overheid geweigerde partijen, sancties en watch lists, uw werkgever, andere partijen in de vastgoedsector zoals makelaars in onroerend goed, kopers, verkopers, kredietnemers, kredietgevers, architecten, ingenieurs, inspecteurs, ontwikkelaars, verhuurders, huurders en financiële instellingen, alsook online bronnenbestanden en openbare registers. We zullen deze informatie alleen verkrijgen als we hebben gecontroleerd dat de betreffende derden uw toestemming hebben of anderszins wettelijk zijn toegestaan of verplicht zijn uw persoonlijke informatie aan ons te verstrekken. De soorten informatie die we van derden verzamelen, zijn bijvoorbeeld informatie over het feit of u bent onderworpen geweest aan een bepaalde wettelijke maatregel of juridische procedures. Wij gebruiken de informatie die we ontvangen om de nauwkeurigheid van de gegevens die we over u hebben bij te houden en te verbeteren en om eventuele risico’s te beoordelen die voortkomen uit een relatie of een mogelijke relatie met u en/of uw organisatie.

Gevoelige persoonlijke informatie

 • Sommige informatie die u verstrekt of die we verkrijgen van externe bronnen (indien toegestaan door, en in overeenstemming met, toepasselijke wetgeving) in verband met het uitvoeren van een antecedentenonderzoek kan gevoelig zijn, zoals eventuele strafrechtelijke veroordelingen die u hebt gekregen, informatie over uw politieke activiteiten of religieuze voorkeuren (bijvoorbeeld in verband met het vaststellen of u een politiek prominente persoon bent). We hebben deze informatie nodig voor het uitvoeren van ‘ken uw tegenpartij’-controles en voor het anderszins beoordelen van risico’s in overeenstemming met toepasselijke wetgeving in het kader van het contact met u/uw organisatie als potentiële klant of leverancier. 

Hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden (of anderszins beschreven op het moment van verzamelen):

 • om bestanden over uw online account (indien aanwezig) aan te maken en te beheren, om online services aan u te leveren, voor website- en systeembeheer;
 • om onze website en onze producten en diensten te verbeteren;
 • voor due diligence-doeleinden, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, om financiële, reputatie-, krediet- of verzekeringsrisico’s te beoordelen die voortvloeien uit een relatie of mogelijke relatie met u/uw organisatie en/of om de nodige antiwitwascontroles uit te voeren;
 • om u/uw organisatie te voorzien van informatie of producten en diensten die u hebt aangevraagd en om te gaan met facturering en betaling;
 • om u servicegerelateerde communicatie te sturen, om de communicatie die u ons stuurt af te handelen en om feedback te vragen;
 • om trends in de vastgoedsector te identificeren;
 • om ervoor te zorgen dat de inhoud, diensten en advertenties die we aanbieden, zijn afgestemd op uw behoeften en interesses en voor bedrijfsontwikkelingsdoeleinden;
 • om rechtstreeks contact met u op te nemen per post, telefoon, e-mail, sms of andere elektronische berichtendienst met aanbiedingen van objecten en diensten of informatie die voor u van belang kan zijn. Als u geen marketinginformatie van ons wenst te ontvangen, geef dit dan aan indien gevraagd op het registratie- of contactformulier of neem contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze Privacyverklaring. Wij zullen uw toestemming vragen voor het leveren van direct marketingmateriaal aan u, indien dit wettelijk verplicht is.

Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens?

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens aan de volgende categorieën ontvangers bekendmaken:

 • organisatieonderdelen binnen NL, externe dienstverleners en partners:
 • die gegevensverwerkingsdiensten aan ons leveren (bijvoorbeeld ter ondersteuning van de levering van, het bieden van functionaliteit aan, of het helpen verbeteren van de beveiliging van onze website of andere IT-infrastructuur of het uitvoeren van marketing, analyse of onderzoek namens ons of ter ondersteuning van de levering van diensten aan onze klanten in het algemeen of uit hoofde van een bepaalde opdracht; 
 • in het geval van groepsmaatschappijen of gelieerde entiteiten, die anderszins persoonlijke informatie verwerken voor doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring of aan u worden meegedeeld wanneer wij uw persoonlijke gegevens verzamelen. 
 • aan onze klanten en bieders, in verband met biedingen en transacties waarbij u betrokken bent.
 • aan bevoegde ordehandhavingsinstanties, regelgevende instanties, overheidsinstanties, rechtbanken of andere derde partij waarvan wij vinden dat bekendmaking noodzakelijk is (i) als een kwestie van toepasselijke wet- of regelgeving, (ii) om onze wettelijke rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen, of (iii) om uw vitale belangen of die van elke andere persoon te beschermen;
 • aan een daadwerkelijke of potentiële koper (en zijn agenten en adviseurs) in verband met een daadwerkelijke of voorgestelde aankoop, fusie of overname van een deel van onze onderneming, op voorwaarde dat we de koper informeren dat hij uw persoonlijke gegevens alleen voor de in deze privacyverklaring vermelde doeleinden mag gebruiken;
 • aan een andere persoon met uw toestemming voor de openbaarmaking.

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonlijke gegevens

Volgens de gegevensbeschermingswetgeving van de Europese Unie hangt onze wettelijke basis voor het verzamelen en gebruiken van de hierboven beschreven persoonlijke gegevens af van de persoonlijke informatie in kwestie en de specifieke context waarin we deze verzamelen. 

Normaal gesproken zullen wij echter alleen persoonlijke gegevens van u verzamelen (i) wanneer we de persoonlijke gegevens nodig hebben om een contract met u uit te voeren, (ii) wanneer de verwerking in onze legitieme belangen is en dit niet wordt beperkt door uw rechten, of (iii) wanneer wij uw toestemming hebben om dit te doen. In sommige gevallen kunnen we ook een wettelijke verplichting hebben om persoonlijke gegevens van u te verzamelen of anderszins persoonlijke gegevens nodig hebben om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen.

Wanneer we uw gevoelige persoonlijke gegevens verwerken, doen we dit: (i) in het kader van ‘ken uw-tegenpartij’-controles zoals vereist door de toepasselijke wetgeving; (ii) op grond van het feit dat de verwerking noodzakelijk is om redenen van substantieel openbaar belang; (iii) op basis van uw uitdrukkelijke toestemming; of (iv) om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

U kunt ervoor kiezen om geen persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken. Tenzij anderszins aangegeven, is de door ons gevraagde informatie echter noodzakelijk voor het aangaan en uitvoeren van een contract met u of uw organisatie en/of het verlenen van diensten aan u of uw organisatie en zal het verzuim om deze informatie te verstrekken het contractproces en/of de levering van de relevante diensten belemmeren.

Als we uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken op basis van onze legitieme belangen (of die van een derde partij), zullen deze belangen normaal gesproken de volgende zijn: om onze diensten aan u te verlenen, te reageren op uw vragen, onze Website(s) te verbeteren, marketing te ondernemen of voor het detecteren of voorkomen van illegale activiteiten. 

Gezien de business-to-business context waarin wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens uitvoeren, en de waarborgen die wij nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen (inclusief zoals beschreven onder het kopje ‘Hoe beschermen we uw informatie’, worden onze legitieme belangen niet gecompenseerd door enig nadeel voor uw individuele rechten en vrijheden. We hebben mogelijk andere legitieme belangen en, indien van toepassing, zullen we u op het relevante moment duidelijk maken wat die legitieme belangen zijn.

Als u vragen hebt over of meer informatie wenst over de rechtsgrond waarop wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken, neem dan contact met ons op via de contactgegevens die u vindt onder het kopje ‘Hoe u contact met ons kunt opnemen’ hieronder.

Hoe beschermen we uw informatie?

We gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonlijke informatie die we over u verzamelen en verwerken te beschermen. De maatregelen die we gebruiken zijn ontworpen om een beveiligingsniveau te bieden dat is afgestemd op het risico van de verwerking van uw persoonlijke gegevens. We zorgen ervoor dat alleen personen die dergelijke toegang nodig hebben om hun taken en plichten uit te voeren, toegang hebben tot persoonlijke informatie en aan derden die ons diensten verlenen of anderszins een legitiem doel hebben om toegang te krijgen tot deze informatie (lees verder onder het kopje ‘Met wie delen we uw persoonlijke gegevens?’ hierboven). Telkens wanneer we een derde toestaan toegang te krijgen tot persoonlijke informatie, zullen we gepaste maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de informatie wordt gebruikt op een wijze die consistent is met deze Privacyverklaring en die de veiligheid en vertrouwelijkheid van de informatie handhaaft. 

Gegevensbewaring

We bewaren persoonlijke gegevens die we van u verzamelen indien we een lopende legitieme bedrijfsbehoefte hebben om dit te doen. Als u klant of verkoper bent (of een vertegenwoordiger van een klant of verkoper), dan wordt de informatie gedurende een bepaalde periode bewaard om ons in staat te stellen onze diensten te verlenen, om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke, fiscale of boekhoudkundige vereisten en, indien nodig, voor de oprichting, uitoefening of verdediging van juridische claims.

Wanneer we geen doorlopende legitieme bedrijfsbehoeften hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken, zullen we deze ofwel verwijderen ofwel anonimiseren of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke gegevens zijn opgeslagen in back-uparchieven), dan zullen wij uw persoonlijke informatie veilig opslaan en deze isoleren van verdere verwerking tot verwijdering mogelijk is.

Uw gegevensbeschermingsrechten

Als Europese gegevensbeschermingswetgeving van toepassing is, dan hebt u de volgende rechten:

 • Als u uw persoonlijke gegevens wilt bekijken, corrigeren, bijwerken of wilt laten verwijderen, dan kunt u dit op elk gewenst moment doen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onder het kopje ‘Hoe u contact met ons kunt opnemen’ hieronder. 
 • Bovendien kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, ons vragen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken of om de portabiliteit van uw persoonlijke gegevens te vragen. Nogmaals, u kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die vermeld staan onder het kopje ‘Hoe u contact met ons kunt opnemen’ hieronder.
 • U hebt het recht om zich af te melden van marketingcommunicatie die wij u van tijd tot tijd sturen. U kunt dit recht uitoefenen door te klikken op de link ‘uitschrijven’ of ‘afmelden’ in de marketinge-mails die we u sturen of ons e-mailen via info@appartement.nl. Om u af te melden voor andere vormen van marketing (zoals postmarketing of telemarketing), neem dan contact met ons op via de contactgegevens die vermeld worden onder het kopje ‘Hoe u contact met ons kunt opnemen’ hieronder.
 • Evenzo, als we uw persoonlijke gegevens met uw toestemming hebben verzameld en verwerkt, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerkingen die we voorafgaand aan uw intrekking hebben uitgevoerd, noch zal dit van invloed zijn op de verwerking van uw persoonlijke gegevens die wordt uitgevoerd op grond van wettelijke verwerking in plaats van toestemming.

U hebt het recht om bij een autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming.

We reageren op alle verzoeken die we ontvangen van personen die hun gegevens-beschermingsrechten willen uitoefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Links naar andere websites

We linken naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacy-beleid van deze websites voor de manier waarop informatie over hun gebruikers wordt behandeld. In het bijzonder, tenzij expliciet vermeld, zijn wij geen agenten voor deze websites of adverteerders en zijn we ook niet gemachtigd om namens hen verklaringen af te leggen.

In ieder geval moet u de privacypraktijken van die derde partijen onderzoeken.

Wachtwoorden

Om u meer gepersonaliseerde diensten te kunnen aanbieden, kunnen we u vragen om een of meer wachtwoorden in te stellen om toegang te krijgen tot bepaalde diensten of secties op de website WWW.APPARTEMENT.NL. U bent zelf verantwoordelijk voor de controle en het gebruik van elk wachtwoord dat u aanmaakt en we raden aan om geen oud wachtwoord te hergebruiken en een sterk wachtwoord te maken.

Updates van deze Privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken als reactie op veranderende juridische, technische of zakelijke ontwikkelingen. Wanneer we onze Privacyverklaring updaten, zullen we gepaste maatregelen nemen om u op de hoogte te houden, in overeenstemming met het belang van de wijzigingen die we aanbrengen. We zullen uw toestemming voor alle belangrijke wijzigingen in de privacyverklaring verkrijgen, indien en wanneer dit wordt vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. 

U kunt zien wanneer deze Privacyverklaring voor het laatst is bijgewerkt door de datum ‘Laatst bijgewerkt’ bovenaan deze Privacyverklaring te controleren. 

Hoe u contact met ons kunt opnemen

Indien u een e-mail of e-mails van APPARTEMENT.NL hebt ontvangen die u niet langer wenst te ontvangen, neem dan contact met ons op via info@appartement.nl. Als u nog vragen of zorgen hebt over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via: privacy@appartement.nl. De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonlijke informatie is de APPARTEMENT.NL groepsentiteit (i) waarmee u of uw organisatie een relatie onderhoudt als leverancier of klant; (ii) die overweegt een relatie met u of uw organisatie aan te gaan; en/of (iii) waarbij u betrokken bent als gebruiker van APPARTEMENT.NL-website.